Skip Navigation Links

» Virology Division

Lists of Students

S.No. MVSc PhD
1. Dr. Adil Anamul Haq Dr. Audarya Sachin Digambar
2. Dr. Anil K U Dr. Basavraj S Mathapati
3. Dr. Arun Kumar Patel Dr. Durlav Prasad Bora
4. Dr. Manoj Kumar Dr. Gaurav Kumar Sharma
5. Dr. Parveen Kumar Dr. Karam Chand
6. Dr. Prabhu M Dr. Laxmi Narayan Sarangi
7. Dr. Raja Wasim Dr. Manoj Kumar
8. Dr. Rakesh Kumar Dr. Pradeep Narayan Gandhale
9. Dr. Senthil Kumar Dr. Rajashekhar
10. Dr. Siva Shankar M S Dr. Riyesh T
11. Dr. Sonalika Mahajan Dr. Saravanan S
12. Dr. Vikas Yadav Dr. Tamilselvan R P
13. Dr. Waseem Rehman Dr. Yogisharadhya R
© 2014 reserved with IVRI