Skip Navigation Links

» राजभाषा अनुभाग

सम्पर्क सूत्र

  • डा. विश्व बन्धु चतुर्वेदी,
    उपाध्यक्ष, संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति
    दूरभाष- 0581-2301318 (कार्यालय), 09456470477 (मो.)
    ई मेल-chaturvedivb@gmail.com
  • श्रीमती सुजाता मेहतानी
    प्रभारी अधिकारी (राजभाषा)
© 2014 reserved with IVRI