Skip Navigation LinksHome > About Us > Honours and Awards
IVRI Received various ICAR Awards in 2021-2022

Honours & Awards

ICAR Sardar Patel Outstanding Institution Award
2009
ICAR Rafi Ahmed Kidwai  for Outstanding Research in Agricultural Sciences
Dr Usha Rani Mehra (2003-2004), Dr G. Taru Sharma (2018), Dr Mahesh Chander (2021)
ICAR Fakhruddin Ali Ahmed Award
Dr P.K. Bharti (2014), Dr M.K. Patra (2015),
ICAR Hari Om Ashram Trust Award
Dr Narayan Dutta (2009-10), Dr Ashok K. Tiwari and team (2017-18)
ICAR Bharat Ratna Dr. C.  Subramaniam Outstanding Teacher Award
Dr S. K. Agrawal (2007-2008), Dr. D.N. Kamra (2010),  Dr Mahesh Chander (2010), Dr. S.V.S. Malik  (2011), Dr Ashok Kumar Tiwari(2012), Dr G. Taru Sharma (2015), Dr Rupasi Tiwari (2016), Dr Med Ram Verma (2018)
National Academy of Agricultural Sciences Recognition Award
Dr. A.K. Verma (2014-15)
Dr P Bhattacharya Award, NAAS
Dr D N Kamra (2016-17)
ICAR Punjabrao Deshmukh Woman Agricultural Scientist Award
Dr G. Taru Sharma (2004)
ICAR Lal Bahadur Shastri Outstanding Young Scientist Award
Dr T. K. Bhattacharya (2003-2004), Dr Deepak Kumar (2018), Dr Sonal (2020)
ICAR Jawaharlal Nehru Award
Dr Konadaka Sri Rajaravindra(2009), Dr. Akila Natarajan(2010), Dr B.H.M. Patel (2010), Dr. P. Thilakar(2011), Dr. Manjinder Sharma (2011), Dr Gaurav Kumar Sharma (2012), Dr. G. Venkatesan(2013), Dr V.S. Chouhan(2014), Dr. REVANNAIAH YOGISHARADHYA (2014), Dr Prakashkumar Rathod (2015), Dr Hema Tripathi (2015), Dr Anju Kala (2018), Dr. Shruti (2020), Dr. Jess Vergis (2019), Dr. Meeti Punetha (2020)
ICAR Swami Sahajanand Saraswati Outstanding Extension Scientist Award
Dr. Rupasi Tiwari (2010)
ICAR Award for the Best Annual Report 
2013-14
ICAR Rajarshi Purushottam Das Tandon Rajbhasha Puraskar
2013-14, 2021-22
ICAR Rajendra Prasad Puraskar
Dr B. D. Sharma and Dr S. K. Mendiratta (2007-2008), Drs. A.B. Pandey, S.B. Sudhakar and B. Sahoo (2013-14), Dr Triveni Dutt, Dr Rupasi Tiwari, Dr Anuj Chauhan, Dr Ajit Yadav and Dr Amit Kumar (2021-2022)
IAB Mid Carrier Scientist/Teacher award-2016, International Academy of Biosciences, United Kingdom
Dr M.A. Ramakrishnan (2016-17), Dr D. Muthuchelvan (206-17)
Pandit Deen Dayal Upadhyay Krishi Vigyan Rashtriya Protshahan Puraskar
Krishi Vigyan Kendra, IVRI (Zone-III) - 2018
Best National Agribusiness Incubator Award
2012-13
Best KVK award
Dr. Hema Tripathi (2010), Dr B P Singh (2019)